Flevotrade
Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

FlevoTrade werkt met natuurlijke producten. Daarom

zien we het als onze taak om verantwoord om te gaan

met het milieu.

Onze teeltmethode is modern en duurzaam. We zijn

aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik, waarin agrari-

sche ondernemers en hun afnemers samenwerken om

maximale duurzaamheid te realiseren met behoud van

continuïteit van de telers. Dat gebeurt onder meer door

bemesting en gewasbescherming optimaal af te stem-

men op de behoefte van het gewas en door bij de teelt

en verwerking de internationale regels voor voedselvei-

ligheid in acht te nemen.

FlevoTrade works with natural products. That is why we

see it as our duty to take responsibility

for the environment. Our methods of cultivation are mod-

ern and sustainable. We are a member of the Skylark

Foundation in which agricultural entrepreneurs and their

customers work together to realise maximum sustaina-

bility while maintaining the continuity of the growers.

We achieve this through effectively adapting fertilisation

and crop protection to the needs of the crop and through

respecting the international rules for food safety during

the cultivation and processing stage.

AANDACHT VOOR

DUURZAAMHEID

ATTENTION TO SUSTAINABILITY

T 0031(0)321 313 757 | F 0031 (0)321 325 550

E

info@moerdijktechniek.nl

W

www.moerdijktechniek.nl

Moerdijk Techniek Dronten BV

Pioniersweg 52 | 8251 KN Dronten

The Netherlands

Uw leverancier voor:

weeg- en verpakkingsmachines

BigBag vUlmachines

service en onderhoUd

info@veldleeuwerik.nl www.veldleeuwerik.nl

Stichting Veldleeuwerik